Vraag Entity Framework: alternatieve oplossing voor het gebruik van niet-primaire unieke sleutels in een associatie


Ik weet dat het frame-werk van de entiteit niet toestaat dat u een model genereert uit een database met behulp van niet-primaire unieke sleutels als een Foreign Key-koppeling. Kan ik de EDMX handmatig aanpassen? Zo ja, kan iemand mij een voorbeeld of referentie geven? Zo nee, zijn er andere mogelijkheden?

Eenvoudigste voorbeeld:

Hier is de DDL voor de tabellen. U zult merken dat ik een foreign Key heb van PersonType.TypeCode to Person.TypeCode

CREATE TABLE [dbo].[PersonType](
  [PersonTypeId] [int] NOT NULL,
  [TypeCode] [varchar](10) NOT NULL,
  [TypeDesc] [varchar](max) NULL,
 CONSTRAINT [PK_PersonType] PRIMARY KEY CLUSTERED 
 ([PersonTypeId] ASC)
 CONSTRAINT [UK_PersonType] UNIQUE NONCLUSTERED 
 ([TypeCode] ASC)
)

CREATE TABLE [dbo].[Person](
  [PersonId] [int] NOT NULL,
  [TypeCode] [varchar](10) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Person] PRIMARY KEY CLUSTERED 
 ([PersonId] ASC)
)

ALTER TABLE [dbo].[Person] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Person_PersonType] FOREIGN KEY([TypeCode])
REFERENCES [dbo].[PersonType] ([TypeCode])

ALTER TABLE [dbo].[Person] CHECK CONSTRAINT [FK_Person_PersonType]

Hier is de gegenereerde EDMX

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<edmx:Edmx Version="1.0" xmlns:edmx="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/06/edmx">
 <!-- EF Runtime content -->
 <edmx:Runtime>
  <!-- SSDL content -->
  <edmx:StorageModels>
   <Schema Namespace="testModel.Store" Alias="Self" Provider="System.Data.SqlClient" ProviderManifestToken="2008" xmlns:store="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/12/edm/EntityStoreSchemaGenerator" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2006/04/edm/ssdl">
    <EntityContainer Name="testModelStoreContainer">
     <EntitySet Name="Person" EntityType="testModel.Store.Person" store:Type="Tables" Schema="dbo" />
     <EntitySet Name="PersonType" EntityType="testModel.Store.PersonType" store:Type="Tables" Schema="dbo" />
    </EntityContainer>
    <EntityType Name="Person">
     <Key>
      <PropertyRef Name="PersonId" />
     </Key>
     <Property Name="PersonId" Type="int" Nullable="false" />
     <Property Name="TypeCode" Type="varchar" Nullable="false" MaxLength="10" />
    </EntityType>
    <!--Errors Found During Generation:
   warning 6035: The relationship 'FK_Person_PersonType' has columns that are not part of the key of the table on the primary side of the relationship. The relationship was excluded.
   -->
    <EntityType Name="PersonType">
     <Key>
      <PropertyRef Name="PersonTypeId" />
     </Key>
     <Property Name="PersonTypeId" Type="int" Nullable="false" />
     <Property Name="TypeCode" Type="varchar" Nullable="false" MaxLength="10" />
     <Property Name="TypeDesc" Type="varchar(max)" />
    </EntityType>
   </Schema>
  </edmx:StorageModels>
  <!-- CSDL content -->
  <edmx:ConceptualModels>
   <Schema Namespace="testModel" Alias="Self" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2006/04/edm">
    <EntityContainer Name="testEntities">
     <EntitySet Name="People" EntityType="testModel.Person" />
     <EntitySet Name="PersonTypes" EntityType="testModel.PersonType" />
    </EntityContainer>
    <EntityType Name="Person">
     <Key>
      <PropertyRef Name="PersonId" />
     </Key>
     <Property Name="PersonId" Type="Int32" Nullable="false" />
     <Property Name="TypeCode" Type="String" Nullable="false" MaxLength="10" Unicode="false" FixedLength="false" />
    </EntityType>
    <EntityType Name="PersonType">
     <Key>
      <PropertyRef Name="PersonTypeId" />
     </Key>
     <Property Name="PersonTypeId" Type="Int32" Nullable="false" />
     <Property Name="TypeCode" Type="String" Nullable="false" MaxLength="10" Unicode="false" FixedLength="false" />
     <Property Name="TypeDesc" Type="String" MaxLength="Max" Unicode="false" FixedLength="false" />
    </EntityType>
   </Schema>
  </edmx:ConceptualModels>
  <!-- C-S mapping content -->
  <edmx:Mappings>
   <Mapping Space="C-S" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:windows:storage:mapping:CS">
    <EntityContainerMapping StorageEntityContainer="testModelStoreContainer" CdmEntityContainer="testEntities">
     <EntitySetMapping Name="People"><EntityTypeMapping TypeName="testModel.Person"><MappingFragment StoreEntitySet="Person">
      <ScalarProperty Name="PersonId" ColumnName="PersonId" />
      <ScalarProperty Name="TypeCode" ColumnName="TypeCode" />
     </MappingFragment></EntityTypeMapping></EntitySetMapping>
     <EntitySetMapping Name="PersonTypes"><EntityTypeMapping TypeName="testModel.PersonType"><MappingFragment StoreEntitySet="PersonType">
      <ScalarProperty Name="PersonTypeId" ColumnName="PersonTypeId" />
      <ScalarProperty Name="TypeCode" ColumnName="TypeCode" />
      <ScalarProperty Name="TypeDesc" ColumnName="TypeDesc" />
     </MappingFragment></EntityTypeMapping></EntitySetMapping>
    </EntityContainerMapping>
   </Mapping>
  </edmx:Mappings>
 </edmx:Runtime>

Ik heb geprobeerd om de EDMX te wijzigen om de navigatieproperty tussen persoonstype en persoon te maken, maar is niet succesvol geweest. Ik dacht dat ik de associatie manueel wat kon creëren. Alle hulp wordt op prijs gesteld.


12
2017-10-21 21:44


oorsprong


antwoorden:


Helaas is er vanaf nu geen manier om een ​​associatie op een kandidaat-sleutel te definiëren (d.w.z. PersonType.TypeCode). omdat In EF (3.5 en 4.0) moeten FK's naar Primaire sleutels verwijzen.

Volgens Alex James van zijn post hier, dit is iets dat het EF-team overweegt voor de volgende versie.


12
2017-10-22 00:04