Vraag R Glanzende selectInput die afhankelijk is van een andere selectInput


Ik heb wat gegevens hieronder die ik gebruik om een ​​ringdiagram te maken in glanzend R, waar date is een personage. Ik wil de e-mail kunnen selecteren waarvan ik de score wil bekijken, maar dan in de tweede dropdown-selectie alleen de datums zien waarvoor die e-mail activiteit heeft.

Als ik bijvoorbeeld e-mail = xxxx selecteer in de eerste vervolgkeuzelijst, wil ik alleen 'geen activiteit' zien in het veld voor datumselectie. En voor e-mail = jjjj wil ik alleen 6/17/14, 6/18/14, 6/19/14 als selecties zien.

Ik heb een soort van geneste deelverzameling in de ui geprobeerd. Voorbeeld:

> ui <- shinyUI(fluidPage(
+  sidebarLayout(
+   sidebarPanel(
+    selectInput('Select', 'Customer:', choices = unique(as.character(dat5$email))),
+    selectInput("User", "Date:", choices = dat5[dat5$email==input$Select,date])
+   ),
+   mainPanel(plotOutput("distPlot"))
+  )
+ ))

Maar dit toont nog steeds alle mogelijke datumselecties

GEGEVENS

email  date    variable  value  ymin  ymax
xxxx  no activity e_score     0  0    0
xxxx  no activity diff      1  0    1
yyyy  6/17/14   e_score  0.7472  0    0.7472
yyyy  6/17/14   diff    0.2528  0.7472 1
yyyy  6/18/14   e_score  0.373  0    0.373
yyyy  6/18/14   diff    0.627  0.373  1
yyyy  6/19/14   e_score  0.533  0    0.533
yyyy  6/19/14   diff    0.467  0.533  1

Mijn code tot nu toe:

app.R

library(shiny)
library(shinydashboard)

ui <- shinyUI(fluidPage(
 sidebarLayout(
  sidebarPanel(
   selectInput('Select', 'Customer:', choices = unique(as.character(dat5$email))),
   selectInput("User", "Date:", choices = unique(dat5$date) )
  ),
  mainPanel(plotOutput("distPlot"))
 )
))


server <- function(input, output) {
 output$distPlot <- renderPlot({
  ggplot(data = subset(dat5, (email %in% input$Select & date %in% input$User)), aes(fill=variable, ymax = ymax, ymin = ymin, xmax = 4, xmin = 3)) +
   geom_rect(colour = "grey30", show_guide = F) +
   coord_polar(theta = "y") +
   geom_text(aes(x = 0, y = 0,label = round(value[1]*100))) +
   xlim(c(0, 4)) +
   theme_bw() +
   theme(panel.grid=element_blank()) +
   theme(axis.text=element_blank()) +
   theme(axis.ticks=element_blank()) +
   xlab("") +
   ylab("") +
   scale_fill_manual(values=c('#33FF00','#CCCCCC')) 

 })
}
 shinyApp(ui = ui, server = server)

11
2018-01-21 16:32


oorsprong


antwoorden:


U hebt geen toegang tot de invoer in het gedeelte ui.R van de app, dus u moet renderUi / uiOutput gebruiken om uw selectInput dynamisch te genereren.

In uw ui.R je zou kunnen toevoegen:

uiOutput("secondSelection")

en in jouw server.R:

 output$secondSelection <- renderUI({
        selectInput("User", "Date:", choices = as.character(dat5[dat5$email==input$Select,"date"]))
    })

15
2018-01-21 18:00