Vraag Canvas-tekenfuncties werken niet nadat het scherm is vergrendeld en ontgrendeld


Ik ben bezig met een augmented reality-applicatie waarin ik een cameravoorbeeldscherm heb waarop ik een aantal markeringen teken welke bewegingen met betrekking tot de verplaatsing van het apparaat.

Toen ik lock and unlock het apparaat, de markeringen bevriest en beweegt niet verder. Ik kan de reden niet vinden waarom dit gebeurt. Is hier mogelijk werk aan de winkel? Alle hulp wordt zeer op prijs gesteld.

Mijn SurfaceView-klasse:

  public class CameraSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback
  {
  private static SurfaceHolder holder = null;
  public static Camera camera = null;
  Activity ctx;

  public CameraSurface(Activity context) {
    super(context);
    ctx=context;

    try {
      holder = getHolder();
      holder.addCallback(this);
      holder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  public CameraSurface(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
    super(context, attrs, defStyle);

  }

  public CameraSurface(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);

  }


  @Override
  public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
    try {
      if (camera != null) {
        try {
          camera.stopPreview();
        } catch (Exception ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
        try {
          camera.release();
        } catch (Exception ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
        camera = null;
      }

      camera = Camera.open();
      setCamFocusMode();
      camera.setPreviewDisplay(holder);
    } catch (Exception ex) {
      try {
        if (camera != null) {
          try {
            camera.stopPreview();
          } catch (Exception ex1) {
            ex.printStackTrace();
          }
          try {
            camera.release();
          } catch (Exception ex2) {
            ex.printStackTrace();
          }
          camera = null;
        }
      } catch (Exception ex3) {
        ex.printStackTrace();
      }
    }
  }

  @Override
  public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
    try {
      if (camera != null) {
        try {
          camera.stopPreview();
        } catch (Exception ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
        try {
          camera.release();
        } catch (Exception ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
        camera = null;
      }

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  @Override
  public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int w, int h) {    
    if (camera==null) 
      return;
    try {
      final Camera.Parameters parameters = camera.getParameters();
      try {
        List<Camera.Size> supportedSizes = null;
        // On older devices (<1.6) the following will fail
        // the camera will work nevertheless
        supportedSizes = CameraCompatibility.getSupportedPreviewSizes(parameters);

        // preview form factor
        float ff = (float) w / h;

        // holder for the best form factor and size
        float bff = 0;
        int bestw = 0;
        int besth = 0;
        Iterator<Camera.Size> itr = supportedSizes.iterator();

        // we look for the best preview size, it has to be the closest
        // to the
        // screen form factor, and be less wide than the screen itself        
        while (itr.hasNext()) {
          Camera.Size element = itr.next();
          // current form factor
          float cff = (float) element.width / element.height;
          // check if the current element is a candidate to replace
          // the best match so far
          // current form factor should be closer to the bff
          // preview width should be less than screen width
          // preview width should be more than current bestw
          // this combination will ensure that the highest resolution
          // will win
          if ((ff - cff <= ff - bff) && (element.width <= w) && (element.width >= bestw)) {
            bff = cff;
            bestw = element.width;
            besth = element.height;
          }
        }
        // Some Samsung phones will end up with bestw and besth = 0
        // because their minimum preview size is bigger then the screen
        // size.
        // In this case, we use the default values: 480x320
        if ((bestw == 0) || (besth == 0)) {
          bestw = 480;
          besth = 320;
        }
        parameters.setPreviewSize(bestw, besth);        
      } catch (Exception ex) {
        parameters.setPreviewSize(480, 320);
      }
      ///
      android.hardware.Camera.CameraInfo info = new android.hardware.Camera.CameraInfo();

      android.hardware.Camera.getCameraInfo(0, info);

      int rotation = ctx.getWindowManager().getDefaultDisplay()
          .getRotation();

      int degrees = 0;
      switch (rotation) {
      case Surface.ROTATION_0:
        degrees = 0;
        break;
      case Surface.ROTATION_90:
        degrees = 90;
        break;
      case Surface.ROTATION_180:
        degrees = 180;
        break;
      case Surface.ROTATION_270:
        degrees = 270;
        break;
      }

      int result;
      if (info.facing == Camera.CameraInfo.CAMERA_FACING_FRONT) {
        result = (info.orientation + degrees) % 360;
        result = (360 - result) % 360;
        // compensate the mirror
      } else {
        // back-facing
        result = (info.orientation - degrees + 360) % 360;
      }
      camera.setDisplayOrientation(result);

      camera.setParameters(parameters);
      camera.startPreview();

    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  private void setCamFocusMode(){ 

    if(null == camera) { 
      return; 
     } 

    /* Set Auto focus */ 
    Parameters parameters = camera.getParameters(); 
    List<String>  focusModes = parameters.getSupportedFocusModes(); 
    if(focusModes.contains(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_PICTURE)){ 
      parameters.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_PICTURE);  
    } else 
    if(focusModes.contains(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_AUTO)){ 
      parameters.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_AUTO); 
    }  

    camera.setParameters(parameters); 
  }
}

AugmentedView.java: // Deze klasse tekent de markeringen op het voorbeeldscherm van de camera

  /**
 * This class extends the View class and is designed draw the zoom bar, radar
 * circle, and markers on the View.
 * 
 */
public class AugmentedView extends View {

  private static final String TAG = "AugmentedView";
  private static final AtomicBoolean drawing = new AtomicBoolean(false);
  private static final Radar radar = new Radar();
  private static final float[] locationArray = new float[3];
  private static final List<Marker> cache = new ArrayList<Marker>();
  private static final Set<Marker> updated = new HashSet<Marker>();

  public AugmentedView(Context context) {

    super(context);
    Log.v(TAG, "portrait       = "+CameraPreviewFragment.ui_portrait);
    Log.v(TAG, "useCollisionDetection = "+CameraPreviewFragment.useCollisionDetection);
    Log.v(TAG, "useSmoothing     = "+CameraPreviewFragment.useDataSmoothing);
    Log.v(TAG, "showRadar       = "+CameraPreviewFragment.showRadar);
    Log.v(TAG, "showZoomBar      = "+CameraPreviewFragment.showZoomBar);  
    //radar = new Radar(context);
  }

  /**
   * {@inheritDoc}
   */
  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
    if (canvas == null) return;

    if (drawing.compareAndSet(false, true)) {
      //Log.v(TAG, "DIRTY flag found, re-populating the cache.");

      // Get all the markers
      List<Marker> collection = ARData.getMarkers();

      // Prune all the markers that are out of the radar's radius (speeds
      // up drawing and collision detection)
      cache.clear();
      for (Marker m : collection) {
        m.update(canvas, 0, 0);
        if (m.isOnRadar() && m.isInView()&& m.isMarkerToBeShown()) cache.add(m);
      }
      /*//Draw only 10 markers
      if(cache.size()>10)
        collection = cache.subList(0, 10);
      else*/
        collection = cache;
      if (CameraPreviewFragment.useCollisionDetection) 
        adjustForCollisions(canvas, collection);

      // Draw AR markers in reverse order since the last drawn should be
      // the closest
      ListIterator<Marker> iter = collection.listIterator(collection.size());

      while (iter.hasPrevious()) {
        Marker marker = iter.previous();
        marker.draw(canvas);
      }

      // Radar circle and radar markers
      if (CameraPreviewFragment.showRadar) 
        radar.draw(canvas);
      drawing.set(false);
    }
  }

  private static void adjustForCollisions(Canvas canvas, List<Marker> collection) {
    updated.clear();

    // Update the AR markers for collisions
    for (int i=0; i<collection.size(); i++) {
      Marker marker1 = collection.get(i);
      if (!marker1.isInView()) {
        updated.add(marker1);
        continue;
      }
      if (updated.contains(marker1))
        continue;

      int collisions = 1;
      for (int j=i+1; j<collection.size(); j++) {
//        Marker marker2 = collection.get(j);
        Marker marker2 = collection.get(j);
        if (!marker2.isInView()) {
          updated.add(marker2);
          continue;
        }
        if (updated.contains(marker2))
          continue;

        float width = marker1.getWidth();
        float height = marker1.getHeight();
        float max = Math.max(width, height);

        if (marker1.isMarkerOnMarker(marker2)) {
          marker2.getLocation().get(locationArray);
          float y = locationArray[1];
          float h = collisions * max;
          locationArray[1] = y + h;
          marker2.getLocation().set(locationArray);
          marker2.update(canvas, 0, 0);
          collisions++;
          updated.add(marker2);
        }
      }
      updated.add(marker1);
    }


  }
 }

11
2017-11-25 05:45


oorsprong


antwoorden:


Ik heb het probleem opgelost. Het was met mijn SensorManager. De SensorManager was nul wanneer onStart() is uitgevoerd. Ik heb het geïnitialiseerd in de onStart() en loste het op.


6
2017-12-02 10:45